Ing. Vítězslav Holub | 10. června 2016

Valné hromady

Jihlavská unie sportu hodnotila uplynulé období

Střdeční podvečer byl věnován pravidelnému jednání nejvyššího orgánu Jihlavské unie sportu - Valné hromadě. Ve dvouhodinovém programu jednání zazněly pravidelné zprávy - o činnosti Výboru Jihlavské unie sportu za uplynulé obodbí, zpráva o hospodaření za rok 2015, zprávy kontrolní a mandátové komise. V druhé části byly předneseny návrhy na rozdělení finančních prostředků na rok 2016 z Kraje Vysočina, které JUS získává prostřednictvím Všesportovního kolegia Kraje Vysočina a dále byl předložen návrh rámcového rozpočtu JUS na rok 2016. V průběhu jednání došlo také ke slavnostní chvíli - předání ocenění. Po dlouhých 16 letech končí v orgánech JUS skvělá předsedkyně revizní a později kontrolní komise Věra Podhorská. Rozhodla se, že v novém volebním období již kandidovat nebude. Jihlavská unie sportu si velmi váží její kvalitní, dobrovolné práce a patří jí tak velké poděkování. Jako ocenění převzala Věra Podhorská PAMĚTNÍ PLAKETU JUS za práci ve prospěch tělovýchovy a sportu v našem regionu. 

Další část programu byla věnována volbám do orgánů Jihlavské unie sportu na další volební období 2016 -2020. Předsedou JUS byl zvolen ing. Vítězslav Holub. Členy výboru byli zvoleni: Martin Háj, ing. Josef Doležal, Mgr. Jiří Havlík a Jindřich Skočdopole. Kontrolní komise byl zvolena ve složení: Jan Bulant, Jiří Babínek a ing. Iva Marešová. 

Diskuse byla věnována především financování sportu z programů MŠMT a nastavených podmínek pro získání dotací (především programu IV. provoz a údržba TVZ), který se sportovního prostředí a činnosti TJ a SK velmi silně dotýká. Na závěr bylo jadnomyslně přijato následující usnesení:

Usnesení č. 1

Valná hromada Jihlavské unie sportu, z.s. schvaluje:

 1. Zprávu o činnosti Jihlavské unie sportu, včetně kontroly usnesení.
 2. Zprávu o hospodaření Jihlavské unie sportu  za rok 2015 a návrh usnesení uvedený v části V./8 zprávy o hospodaření na straně 27.
 3. Zprávu Kontrolní komise Jihlavské unie sportu.
 4. Návrh rozdělení finančních prostředků na rok 2016 a návrh usnesení uvedený v části VII./5 tohoto návrhu na straně 33.
 5. Rozpočet Jihlavské unie sportu pro rok 2016 uvedený v části VIII./1 a návrh usnesení uvedený v části VIII./2  tohoto materiálu na straně 36.
 6. Všechny plánované a schválené dotace mohou být sdruženým subjektům rozděleny pouze v případě jejich obdržení z příslušných dotačních zdrojů. V případě, že Jihlavské unie sportu neobdrží všechny plánované zdroje, mohou být dotace kráceny, popř. nepřiděleny.
 7. TJ, SK, které nesplní administrativně - ekonomické povinnosti vůči Jihlavské unii sportu anebo se bez omluvy nezúčastní jednání valné hromady Jihlavské unie sportu, neobdrží dotace z žádných zdrojů.
 8. Delegáty na krajskou valnou hromadu KO ČUS Vysočina ve složení:  Holub, Havlík, Doležal.

 

Usnesení č. 2

Valná hromada Jihlavské unie sportu, z.s. zvolila na období 2016 – 2020 tyto orgány:

Předseda:                                ing. Holub Vítězslav

Výbor ve složení:                       Háj Martin, ing. Doležal Josef, Mgr. Havlík Jiří, Skočdopole Jindřich

Kontrolní komise ve složení:         Bulant Jan, Babínek Jiří, ing. Iva Marešová

Valná hromada Jihlavské unie sportu, z.s. pověřuje předsedu JUS, aby provedl v souladu s volbou orgánů příslušné změny ve spolkovém rejstříku.

Usnesení č. 3

Valná hromada Jihlavské unie sportu, z.s. ukládá  výboru Jihlavské unie sportu:

 1. Realizovat potřebné kroky pro to, aby Jihlavská unie sportu vykonávala činnost Servisního centra sportu pro Jihlavsko dle metodických pokynů ČUS.
 2. Nadále rozvíjet možnosti sportovního vyžití pro širokou veřejnost v rámci projektů Jihlavské unie sportu.
 3. Udržovat a rozvíjet spolupráci mezi tělovýchovnými subjekty a samosprávami ve městech, městysích a obcích našeho regionu.
 4. Spolupracovat s krajskou samosprávou, Krajským úřadem a komisí pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina.
 5. Spolupracovat se statutárním městem Jihlava, komisí pro sport a volný čas Rady města Jihlavy na koncepčních materiálech týkajících se sportu v Jihlavě.
 6. Spolupracovat s Krajskou organizací ČUS Kraje Vysočina a krajskými sportovními svazy.
 7. Spolupracovat s VV ČUS a podporovat snahy o další zviditelňování tělovýchovy a sportu.
 8. Spolupracovat s dalšími střešními sportovními organizacemi, popř. dalšími neziskovými organizacemi ve snaze zlepšovat podmínky pro sport v našem regionu.

Usnesení č. 4

Valná hromada Jihlavské unie sportu, z.s. bere na vědomí:

 1. Zprávu o hospodaření okresních sportovních svazů za rok 2015.
 2. Zprávu o vyúčtování dotace kraje Vysočina za rok 2015.
 3. Zprávu o inventarizaci.
 4. Výsledky pasportizačního šetření Jihlavské unie sportu.
 5. Informace o stavu členské základny k 31. 12. 2015.
 6. Informace o dotacích z programů MŠMT uvedených v části VII./1,2, dotacích z Kraje Vysočina uvedených

v části VII./3 a dotacích ČUS na projekt ČUS Sportuj s námi 2016 uvedených v části VII./4.

Partnerské odkazy

Partneři

18.05.2024
Letošní ročník moravskoslezské divize D vstupuje víkendovým 26. kolem do závěrečné fáze. Sobotní program nabízí dvě zajímavá derby fotbalových klubů…
18.05.2024
Poslední květnová sobota bude mít pro florbalový oddíl Snipers Třebíč hodně slavnostní nádech. Klub, jehož muži působí ve čtvrté nejvyšší republikové…