Ing. Vítězslav Holub | 10. června 2016

Valné hromady

Jihlavská unie sportu hodnotila uplynulé období

Střdeční podvečer byl věnován pravidelnému jednání nejvyššího orgánu Jihlavské unie sportu - Valné hromadě. Ve dvouhodinovém programu jednání zazněly pravidelné zprávy - o činnosti Výboru Jihlavské unie sportu za uplynulé obodbí, zpráva o hospodaření za rok 2015, zprávy kontrolní a mandátové komise. V druhé části byly předneseny návrhy na rozdělení finančních prostředků na rok 2016 z Kraje Vysočina, které JUS získává prostřednictvím Všesportovního kolegia Kraje Vysočina a dále byl předložen návrh rámcového rozpočtu JUS na rok 2016. V průběhu jednání došlo také ke slavnostní chvíli - předání ocenění. Po dlouhých 16 letech končí v orgánech JUS skvělá předsedkyně revizní a později kontrolní komise Věra Podhorská. Rozhodla se, že v novém volebním období již kandidovat nebude. Jihlavská unie sportu si velmi váží její kvalitní, dobrovolné práce a patří jí tak velké poděkování. Jako ocenění převzala Věra Podhorská PAMĚTNÍ PLAKETU JUS za práci ve prospěch tělovýchovy a sportu v našem regionu. 

Další část programu byla věnována volbám do orgánů Jihlavské unie sportu na další volební období 2016 -2020. Předsedou JUS byl zvolen ing. Vítězslav Holub. Členy výboru byli zvoleni: Martin Háj, ing. Josef Doležal, Mgr. Jiří Havlík a Jindřich Skočdopole. Kontrolní komise byl zvolena ve složení: Jan Bulant, Jiří Babínek a ing. Iva Marešová. 

Diskuse byla věnována především financování sportu z programů MŠMT a nastavených podmínek pro získání dotací (především programu IV. provoz a údržba TVZ), který se sportovního prostředí a činnosti TJ a SK velmi silně dotýká. Na závěr bylo jadnomyslně přijato následující usnesení:

Usnesení č. 1

Valná hromada Jihlavské unie sportu, z.s. schvaluje:

 1. Zprávu o činnosti Jihlavské unie sportu, včetně kontroly usnesení.
 2. Zprávu o hospodaření Jihlavské unie sportu  za rok 2015 a návrh usnesení uvedený v části V./8 zprávy o hospodaření na straně 27.
 3. Zprávu Kontrolní komise Jihlavské unie sportu.
 4. Návrh rozdělení finančních prostředků na rok 2016 a návrh usnesení uvedený v části VII./5 tohoto návrhu na straně 33.
 5. Rozpočet Jihlavské unie sportu pro rok 2016 uvedený v části VIII./1 a návrh usnesení uvedený v části VIII./2  tohoto materiálu na straně 36.
 6. Všechny plánované a schválené dotace mohou být sdruženým subjektům rozděleny pouze v případě jejich obdržení z příslušných dotačních zdrojů. V případě, že Jihlavské unie sportu neobdrží všechny plánované zdroje, mohou být dotace kráceny, popř. nepřiděleny.
 7. TJ, SK, které nesplní administrativně - ekonomické povinnosti vůči Jihlavské unii sportu anebo se bez omluvy nezúčastní jednání valné hromady Jihlavské unie sportu, neobdrží dotace z žádných zdrojů.
 8. Delegáty na krajskou valnou hromadu KO ČUS Vysočina ve složení:  Holub, Havlík, Doležal.

 

Usnesení č. 2

Valná hromada Jihlavské unie sportu, z.s. zvolila na období 2016 – 2020 tyto orgány:

Předseda:                                ing. Holub Vítězslav

Výbor ve složení:                       Háj Martin, ing. Doležal Josef, Mgr. Havlík Jiří, Skočdopole Jindřich

Kontrolní komise ve složení:         Bulant Jan, Babínek Jiří, ing. Iva Marešová

Valná hromada Jihlavské unie sportu, z.s. pověřuje předsedu JUS, aby provedl v souladu s volbou orgánů příslušné změny ve spolkovém rejstříku.

Usnesení č. 3

Valná hromada Jihlavské unie sportu, z.s. ukládá  výboru Jihlavské unie sportu:

 1. Realizovat potřebné kroky pro to, aby Jihlavská unie sportu vykonávala činnost Servisního centra sportu pro Jihlavsko dle metodických pokynů ČUS.
 2. Nadále rozvíjet možnosti sportovního vyžití pro širokou veřejnost v rámci projektů Jihlavské unie sportu.
 3. Udržovat a rozvíjet spolupráci mezi tělovýchovnými subjekty a samosprávami ve městech, městysích a obcích našeho regionu.
 4. Spolupracovat s krajskou samosprávou, Krajským úřadem a komisí pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina.
 5. Spolupracovat se statutárním městem Jihlava, komisí pro sport a volný čas Rady města Jihlavy na koncepčních materiálech týkajících se sportu v Jihlavě.
 6. Spolupracovat s Krajskou organizací ČUS Kraje Vysočina a krajskými sportovními svazy.
 7. Spolupracovat s VV ČUS a podporovat snahy o další zviditelňování tělovýchovy a sportu.
 8. Spolupracovat s dalšími střešními sportovními organizacemi, popř. dalšími neziskovými organizacemi ve snaze zlepšovat podmínky pro sport v našem regionu.

Usnesení č. 4

Valná hromada Jihlavské unie sportu, z.s. bere na vědomí:

 1. Zprávu o hospodaření okresních sportovních svazů za rok 2015.
 2. Zprávu o vyúčtování dotace kraje Vysočina za rok 2015.
 3. Zprávu o inventarizaci.
 4. Výsledky pasportizačního šetření Jihlavské unie sportu.
 5. Informace o stavu členské základny k 31. 12. 2015.
 6. Informace o dotacích z programů MŠMT uvedených v části VII./1,2, dotacích z Kraje Vysočina uvedených

v části VII./3 a dotacích ČUS na projekt ČUS Sportuj s námi 2016 uvedených v části VII./4.

Partnerské odkazy

Partneři

12.07.2024
Poslední herní test před nadcházejícím ročníkem druhé ligy odehrají v sobotu fotbalisté Jihlavy proti rakouskému SV Stripfing/Weiden.
12.07.2024
Bez hlavní střelecké opory posledních sezon zahájili přípravu na nový ročník 4. ligy fotbalisté Ždírce nad Doubravou.