Ing. Vítězslav Holub | 6. června 2024

Archiv | Valné hromady

JUS hodnotila svoji činnost

V sídle Jihlavské unie sportu se sešli delegáti tělovýchovných jednot a sportovních klubů, aby zhodnotli činnost organizace na své 36. valné hromadě. Účast pozvaných delegátů byla 60 %. Partnerem valné hromady byla firma SPORTHUB.CZ, která je zástupce pro prodej sportovního oblečení JOMA, SPIKEBALL, CROSSNET A KANJAM. V úvodu jednání zástupci firmy SPORTHUB.CZ představili delegátům jednání nabídku svých produktů a předali delegátům VH dárek v podobě trika POLO s logy firmy SPORTHUB.CZ a logem ČUS. Dále již následovaly standardní procedurální záležitosti, které byly jednomyslně odsouhlaseny. Následně proběhla videoprezentace České unie sportu, projektu ČUS Sportuj s námi. Poté si již vzal slovo předseda Jihlavské unie sportu ing. Vítězslav Holub. Vzhledem k tomu, že valná hromada byla volební a zvoleným zástupcům končil mandát, věnoval se předseda ve svém vystoupení zhodnocení činnosti Jihlavské unie sportu nejen v posledním roce, ale věnoval se celému čtyřletému období, ve kterém zhodnotil jak se dařilo plnit Programové priority JUS stanovené na začátku čtyřletého období, v roce 2020. Delegáti VH obdrželi v předstihu elektronickou podobu materiálu, který velmi podrobně popisuje výsledky, kterých Jihlavská unie sportu dosáhla ve své činnosti, včetně finančních zpráv. 

V další části jednání schválili delegáti valné hromady zprávu o hospodaření za rok 2023, zprávu kontrolní komise, východiska rozpočtu organizace na rok 2024 a také si vyslechli statistická data finanční podpory sportu ze strany státu,  statutárního města Jihlavy a Kraje Vysočina. Velká pozornost byla věnována vysvětlení důležitosti úhrad členských příspěvků TJ/SK, které jsou pro činnost Jihlavské unie sportu existenční. Dále předseda JUS představil nové Programové priority JUS pro nové volební období 2024 -2028. Na zasedání byla také provedena volba předsedy Jihlavské unie sportu, členů Výboru a členů Kontrolní komise.  Na závěr jednání přijali delegáti valného hromady následující usnesení:

Usnesení č. 1

Valná hromada Jihlavské unie sportu, z.s. schvaluje:

 1. Zprávu o činnosti Jihlavské unie sportu, včetně kontroly usnesení.
 2. Zprávu o hospodaření Jihlavské unie sportu za rok 2023 a návrh usnesení uvedený v části VI./9 zprávy o hospodaření na straně 22.
 3. Zprávu Kontrolní komise Jihlavské unie sportu.
 4. Rozpočet Jihlavské unie sportu pro rok 2024 uvedený v části VII./1 a návrh usnesení uvedený v části VII./3  tohoto materiálu na straně 25.
 5. Programové priority JUS na období 2024 – 2028
 6. Všechny dotace mohou být sdruženým subjektům rozděleny pouze v případě jejich obdržení z příslušných dotačních zdrojů.
 7. TJ, SK, které nesplní administrativně - ekonomické povinnosti vůči Jihlavské unii sportu, anebo se bez omluvy nezúčastní jednání valné hromady Jihlavské unie sportu, mohou být vyloučeny z přidělování příspěvků od Jihlavské unie sportu.

Usnesení č. 2

Valná hromada Jihlavské unie sportu, z.s. zvolila na období 2024 – 2028 tyto orgány:

Předseda:                                  Ing. Vítězslav Holub

Výbor ve složení:                        Mgr. Jiří Havlík, Ing. Josef Doležal, Martin Háj, Jindřich Skočdopole

Kontrolní komise ve složení:        Jan Bulant, Ing. Iva Marešová, Jiří Babínek

Valná hromada Jihlavské unie sportu, z.s. pověřuje předsedu JUS, aby provedl v souladu s volbou orgánů příslušné změny ve spolkovém rejstříku.

Usnesení č. 3

Valná hromada Jihlavské unie sportu, z.s. ukládá výboru Jihlavské unie sportu:

 1. Realizovat potřebné kroky pro to, aby Jihlavská unie sportu ve spolupráci se Servisním centrem sportu ČUS Jihlava zabezpečovala činnosti Servisního centra sportu pro Jihlavsko dle metodických pokynů ČUS.
 2. Nadále rozvíjet možnosti sportovního vyžití pro širokou veřejnost v rámci projektů Jihlavské unie sportu.
 3. Udržovat a rozvíjet spolupráci mezi tělovýchovnými subjekty a samosprávami ve městech, městysích a obcích našeho regionu.
 4. Spolupracovat s krajskou samosprávou, Krajským úřadem a komisí pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina.
 5. Spolupracovat se statutárním městem Jihlava, komisí pro sport a volný čas Rady města Jihlavy na koncepčních materiálech týkajících se sportu v Jihlavě.
 6. Spolupracovat s Krajskou organizací ČUS Kraje Vysočina a krajskými sportovními svazy.
 7. Spolupracovat s VV ČUS a podporovat snahy o další zviditelňování tělovýchovy a sportu.
 8. Spolupracovat s dalšími střešními sportovními organizacemi, popř. dalšími neziskovými organizacemi ve snaze zlepšovat podmínky pro sport v našem regionu.

 Usnesení č. 4

Valná hromada Jihlavské unie sportu, z.s. bere na vědomí:

 1. Zprávu o hospodaření okresních sportovních svazů za rok 2023.
 2. Zprávu o vyúčtování dotace Kraje Vysočina za rok 2023.
 3. Zprávu o inventarizaci.
 4. Informace o stavu členské základny k 31. 12. 2023.
 5. Informace o projektu ČUS Sportuj s námi 2024.

Partnerské odkazy

Partneři

24.06.2024
Sotva pár dnů po skončení soutěžního ročníku 2023/2024 se fotbalové kluby v moravskoslezské divizi D dozvěděly jízdní řád pro nadcházející sezonu.
24.06.2024
Každé vrcholné klání nejlepších fotbalistů dané doby přináší nové trendy do nejpopulárnějšího sportu světa. Ani letošní mistrovství Evropy není v…